Tổng số sản phẩm: 0

Tổng số tiền: vn?Sản phẩm

CHỈ PHẪU THUẬT VICRYL

CHỈ PHẪU THUẬT VICRYL

 

STT

Tên Hàng Hóa

Quy cách

Số Lượng

Đơn Giá

(VAT)

1

Chỉ Vicryl số 1    – W9431

Hộp/12 Sợi

01

 

2

Chỉ Vicryl số 2/0 – W9121

Hộp/12 Sợi

01

 

3

Chỉ Vicryl số 3/0 – W9120

Hộp/12 Sợi

01

 

4

Chỉ Vicryl số 4/0 – W9113

Hộp/12 Sợi

01

 

5

Chỉ Vicryl số 5/0 – W9105

Hộp/12 Sợi

01

 

6 Chỉ Vicryl số 6/0 - W9981 Hộp/12 Sợi 01

7

Chỉ Vicryl Rapide số 2/0 – W9962

Hộp/12 Sợi

01

 

8

Chỉ Vicryl Rapide số 3/0 – W9932

Hộp/12 Sợi

01

 

9

Chỉ Vicryl Rapide số 4/0 – W9924

Hộp/12 Sợi

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất xứ: gohnson & gohnson

Nước sản xuất: Bỉ

Sản phẩm có bán tại Web: www.yte24h.com.vn