Tổng số sản phẩm: 0

Tổng số tiền: vn?Sản phẩm

Phim X-Quang FUJIFIM

PHIM CHỤP X-QUANG FUJI

 

STT

Tên Hàng Hóa

Quy cách

Số Lượng

Đơn Giá

(VAT)

1

Phim XQ FUJI- Nhật 35cm x 35cm RX

Hộp/100 Tờ

01

 

2

Phim XQ FUJI- Nhật 30cm x 40cm RX

Hộp/100 Tờ

01

 

3

Phim XQ FUJI- Nhật 24cm x 30cm RX

Hộp/100 Tờ

01

 

4

Phim XQ FUJI- Nhật 18cm x 24cm RX

Hộp/100 Tờ

01

 

5

Phim XQ FUJI-Nhật 35cm x 35cm HRU

Hộp/100 Tờ

01

 

6

Phim XQ FUJI-Nhật 30cm x 40cm HRU

Hộp/100 Tờ

01

 

7

Phim XQ FUJI-Nhật 24cm x 30cm HRU

Hộp/100 Tờ

01

 

8

Phim XQ FUJI-Nhật 18cm x 24cm HRU

Hộp/100 Tờ

01

 


Xuất xứ: FUJI - NHẬT

Sản phẩm có bán tại Web: www.yte24h.com.vn