Tổng số sản phẩm: 0

Tổng số tiền: vn?Sản phẩm

Phim X-Quang CIMAX

PHIM CHỤP X-QUANG CIMAX

STT

Tên Hàng Hóa

Quy cách

Số Lượng

Đơn Giá

(VAT)

1

Phim X-Quang CIMAX 35cm x 35cm

Hộp/100 Tờ

01

call

2

Phim  X-Quang CIMAX 30cm x 40cm

Hộp/100 Tờ

01

Call

3

Phim  X-Quang CIMAX 24cm x 30cm

Hộp/100 Tờ

01

Call

4

Phim  X-Quang CIMAX 18cm x 24cm

Hộp/100 Tờ

01

Call

Xuất xứ: CIMAX – TRUNG QUỐC

Sản phẩm có bán tại Web: www.yte24h.com.vn