Tổng số sản phẩm: 0

Tổng số tiền: vn?Sản phẩm

Phim X-Quang AGFA

PHIM CHỤP X-QUANG AGFA

 

STT

Tên Hàng Hóa

Quy cách

Số Lượng

Đơn Giá

(VAT)

1

Phim XQ AGFA CP-GU 35cm x 35cm

Hộp/100 Tờ

01

 

2

Phim XQ AGFA CP-GU 30cm x 40cm

Hộp/100 Tờ

01

 

3

Phim XQ AGFA CP-GU 24cm x 30cm

Hộp/100 Tờ

01

 

4

Phim XQ AGFA CP-GU 18cm x 24cm

Hộp/100 Tờ

01

 

5

Phim khô Drystar DT 2B  8 x 10 inh

Hộp/100 Tờ

01

 

6

Phim khô Drystar DT 2B 10 x 12 inh

Hộp/100 Tờ

01

 

7

Phim khô Drystar DT 2B 14 x 17 inh

Hộp/100 Tờ

01

 

 

 

Xuất xứ: AGFA - Bỉ

Sản phẩm có bán tại Web: www.yte24h.com.vn